Ärzteteam - wandl.deUNSER ÄRZTETEAMDr. med. vet. Martin Wandl                                                                           Dr. med. vet. Christopher Ziegler


praktischer Tierarzt                                                                                         praktischer Tierarzt
Praxisgründung Januar 1977                                                                           OP-Assistenz
Praxis wird als reine Kleintierpraxis geführt                                                       Praxisvertretung
                                                                                                                     Informationsmanagement
                                                                                                                     Kontakt zu wissenschaftlichen Einrichtungen